Algemene voorwaarden

 • Algemene voorwaarden Stinus Productions:

Het auteursrecht behoort, zonder uitzondering, toe aan Stinus Productions. De klant krijgt hierbij, binnen de voorwaarden zoals bepaald onder het hoofdstuk licentie, een kopij van het beeld te ontvangen en bij te drukken.  Verspreiding via Sociale Media is daarbij enkel toegestaan indien het logo van Stinus Productions altijd uitdrukkelijk aanwezig is in het beeld.  Stinus Productions behoudt zich het recht om ook aan derden gebruikslicenties toe te kennen, al dan niet tegen betaling of om de beelden zelf te gebruiken voor promotionele doeleinden.  Stinus Productions kent de klant een exclusieve licentie toe met een periode van 1/2 jaar, te beginnen lopende vanaf de volledige betaling van de factuur. Gedurende die periode zal Stinus Productions geen gebruikslicenties toekennen aan derden of de beelden niet gebruiken voor promotionele doeleinden. Na verloop van die periode vervalt de overeengekomen exclusiviteit.

Naamsvermelding:

De naam van Stinus Productions dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Stinus Productions een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Stinus Productions gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Stinus Productions op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Stinus Productions tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.InternetIn geval van overeengekomen gebruik op internet zal de wederpartij ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op multimedia afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 900 pixels (kortste zijde).De wederpartij zal van de fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op multimedia. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het fotografische werk wissen dan wel vernietigen.De wederpartij zal Stinus Productions vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Stinus Productions verstrekken.AuteursrechtHet auteursrecht op de fotografische werken berust zonder uitzondering bij Stinus Productions, onder toepassing van de licentievoorwaarden.

Toepassing van de licentievoorwaarden van Stinus Productions:

Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie (zie bijlage : Toepassing van de licentievoorwaarden van Stinus Productions) zoals die naar aard en omvang door Stinus Productions is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Stinus Productions, hebben bedoeld.Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/ of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.Indien door Stinus Productions toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Stinus Productions.SublicentiesTenzij anders overeengekomen, is de wederpartij in alle omstandigheden onbevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.Inbreuk op auteursrecht.Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Stinus Productions.Bij inbreuk komt Stinus Productions een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Stinus Productions gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daad- werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Voorschot: 

 

 • Het voorschot (standaard 100€)dat bij het vastleggen van een huwelijksreportage wordt aangerekend dient enerzijds als garantie voor het huwelijkskoppel zodat ze zeker zijn van dat de fotograaf(Stinus Productions) aanwezig is op hun huwelijksdag of een vervanger van hem indien hij door ziekte  ongeval niet in de mogelijkheid is aanwezig te zijn.
 • Anderszijds is het de garantie voor Stinus Productions dat hij op de afgesproken huwelijksdag gereserveerd is door het huwelijkskoppel en dus geen andere huwelijksshoot kan aannemen.
 • Het voorschot(100€) behoort tot het totaal afgesproken bedrag van de huwelijksshoot en kan niet teruggevorderd worden omdat dit een deel uitmaakt van de gemaakte kosten door Stinus Productions(verplaatsing,gesprek,comunicatie…)
 • Een boeking is past gebeurd nadat er een voorschot werd betaald door de klant.

Facturen:

Standaard algemene voorwaarden

 • Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum.
 • Opmerkingen op, of betwisting van deze factuur moeten aangetekend verzonden worden aan onze hoofdzetel en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 • Bij wanbetaling is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur.
 • Bij wanbetaling is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadebeding van 10% verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur met een minimum van 75,00 €.
 • Indien bij wanbetaling de minnelijke invordering wordt toevertrouwd aan derden, dan is er een invorderingskost verschuldigd van 65,00 €, onverminderd de gerechtelijke invorderingskosten welke steeds ten laste zijn van de schuldenaar.
 • Ingeval er zich geschillen voordoen, zijn territoriaal de rechtbanken bevoegd conform de zetel/woonplaats van de schuldeiser.